Устав

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ”

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. СОФИЯ на 02.07. 2009 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е  “ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ”. На английски език наименованието на сдружението е FEDERATION BULGARIAN PATIENTS’ FORUM.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

(3) Логото на Федерация Български Пациентски Форум е семейство в кръг – мъж, жена и дете със сплетени ръце и оградени с надписи  “ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ” и FEDERATION BULGARIAN PATIENTS’ FORUM.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.  (1) Седалището и адресът на сдружението са: гр. София,

община Красно село, ул.  “Генерал Ст. Тошев” 15-17, офис 143.

Национално представителство

(2) ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ има представители в следните региони на страната: София – Град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Шумен, Варна, Силистра, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пловдив и Пазарджик. Регионалните представители подават заявления до Управителния съвет, че ще осъществяват възложените им организационни функции.

Представителство

Чл. 4 Сдружението се представлява от Председателя на Управителния Съвет. По решение на Управителния Съвет сдружението може да се представлява и от пълномощник.

Срок

Чл. 5.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в осигуряване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на правата на пациентите в здравеопазването.

Основни цели на сдружението

Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

1. Създаване на обществена подкрепа за развитие и подобряване на правата на пациентите в здравеопазването.

  1. Координация и съвместна защита на правата на различни групи пациенти на национално ниво.
  2. Интеграция на пациентите в социалния и обществения живот.
  3. Развитие на солидарността и взаимопомощта между пациентските организации и сдружения.

Предмет на дейност

Чл. 8 Сдружението има следния предмет на дейност: Защита правата на гражданите и представителство в сферата на българското здравеопазване и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от България. Осъществяване на национално представителство на пациентите и пациентските организации.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 9. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Взаимодействие с правителствени и неправителствени организации.

2. Организиране на срещи, семинари и кръгли маси .

3. Издаване на брошури и рекламни материали.

4. Събиране и предоставяне на информация.

5. Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба в областта на здравеопазването.

  1. Участие в национални и международни проекти.
  2. Подпомагане на държавните институции и лекарски сдружения в усилията ми да създават по-добри условия за лечение на пациентите
  3. Повишаване информираността на обществото за проблемите на пациентите в България
  4. Повишаване информираността на членовете на федерацията за новостите в лечението на видовете заболявания

Всяка друга не забранена от закона дейност за постигане на основните цели на сдружението

ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и

(3) Пълноправен член на сдружението може да бъде всяко юридическо  лице, което е регистрирано в обществена полза. Юридическите лица, регистрирани в частна полза, могат да са членове със статут на наблюдател без право на глас.

Чл. 11.  Всеки член на сдружението има право:

1.  да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание чрез свои представители;

2.  да бъде избиран в неговите органи на управление чрез свои представители

3.  да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление чрез свои представители;

4.  да бъде информиран за дейността на сдружението чрез свои представители;

5.  да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му. чрез свои представители

Чл. 12.  Всеки член на сдружението е длъжен:

1.  да внася ежемесечно членския си внос;

2.  да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3.  да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 13.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 14.  Членовете на сдружението се приемат чрез решение от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата и взема решение задължително в едномесечен срок.  Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл. 15.  (1) Членството се прекратява:

1.  с едностранно волеизявление до сдружението;

2.  с изключване;

3.  с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

4.  при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.  В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.  Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението.  Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Имущество

Чл. 16.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.  Членският внос е в размер, определен от Общото Събрание и се заплаща всяка година.  Срокът за внасянето на членския внос е до края на месец януари, за годината за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство от членовете на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 18. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

1.  Всяка не забранена от закона дейност.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 19.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с мнозинство  от всички членове на сдружението.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 20.  Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет

Състав на Общото събрание

Чл. 21.  В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание чрез свой представител.

Представителство

Чл. 22. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23.  Общото събрание:

1.  изменя и допълва Устава на сдружението;

2.  приема други вътрешни актове;

3.  преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и Контролния Съвет;

5.  избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

6.  назначава и освобождава регистрирани одитори;

7.  одобрява годишния финансов отчет;

8.  назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

9.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

10.  взема решение за откриване и закриване на клонове;

11.  взема решение за участие в други организации;

12.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

13.  приема бюджета на сдружението;

14.  взема решения относно дължимостта на членския внос;

15.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

16.  отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

17.  освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.  Първото общо събрание може да се проведе най-късно 2 месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 26.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 28.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Конфликт на интереси

Чл. 29.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.  предявяване на искове срещу него;

2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от  присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 1 (една) година с мнозинство от присъстващите.

(3) Управителният съвет е в състав от  3 (трима) члена, които са представители на членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1.  имат постоянно местоживеене в страната;

2.  притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3.  не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8  от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1.  съществена промяна на дейността на сдружението;

2.  съществени организационни промени;

3.  дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4.  вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 37.  Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател

Чл. 39. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението  на председател.  Председателят може да бъде сменен по всяко време.  Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят:

1.  организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2.  организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.  сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4.  представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

5.  докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 40. (1) Членовете на Управителния съвет не получават текущо възнаграждение. По решение на общото събрание, на членовете на Управителния съвет може да бъде изплатено еднократно възнаграждение.

Контролен съвет

Чл. 41 (1) Контролният съвет се състои от 3 /трима/ членове, които се избират от Общото Събрание с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 1 /една/ година.

(2) Контролният съвет избира измежду членовете си Председател, който осъществява методическо ръководство на работата на Контролния Съвет и го представлява пред другите органи на Федерацията.

(3) Контролният съвет извършва най-малко 2 /два/ пъти в годината преглед на документите, свързани с ръководството и функционирането на Федерацията, за което съставя доклад, който представя на Управителния съвет и на Общото Събрание на техни заседания.

(4) Контролният съвет взема решения с обикновено мнозинство.

(5) Контролният съвет има право:

–          да бъде информиран за дейността на Федерацията

–          да преглежда и анализира цялата финансово – отчетна документация на Федерацията

–          да прави писмени препоръки пред Управителния Съвет и Общото Събрания за подобряване на дейността на Федерацията

(6) Членовете на Управителния съвет не получават текущо възнаграждение.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 42. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

(2) Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 43.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 44. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 45.  Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Дивиденти

Чл. 46.  Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 47.  На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет и Контролния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48.  Дружеството се прекратява:

1.  по решение на Общото събрание;

2.  при обявяването му в несъстоятелност;

3.  с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: предоставя се на други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с близки цели и предмет на дейност.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел  “ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ” състояло се на 16.07. 2009 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*