Въпросник за рак на млечната жлеза

 

Скъпи дами, публикуваме въпросник относно Рак на млечната жлеза. Отделете няколко минути, за да отговорите на въпроси, които биха ни помогнали много в бъдещи инициативи, относно рака на млечната жлеза и лечението. Отговорите на въпросите можете да изпращате на fbpf@abv.bg. Анкетата е анонимна

Какви са нашите нагласи по отношение на Рак на млечната жлеза?

1. До колко пациентите са информирани относно Рак на Млечната Жлеза , в началните етапи на своето заболяване?
2. От къде пациентите получават информация за Рак на Млечната Жлеза?
3. От къде пациентите биха искали да получават информация за Рак на Млечната Жлеза?
4. Към кого пациентите се обръщат първоначално при новопоявил се симптом, свързан с гърда?
5. Кой насочва пациентите към лечебното заведение и конкретния специалист за лечение на тяхното заболяване?
6. Кой взема решенията в началните етапи на лечение на Рак на Млечната Жлеза?
7. Информирани ли са пациентите относно реда за поставяне на диагнозата Рак на Млечната Жлеза?
8. Какъв обикновено е интервалът от диагнозата до започване на лечението?
9. Доколко пациентите са въвлечени във вземането на решение относно лечението на тяхното заболяване?
10. Какви проблеми и трудности срещат пациентите при лечението на заболяването си?
11. Какви са очакванията на пациентите от лечението при Рак на Млечната Жлеза?
12. Информирани ли са пациентите относно различните видове лечения (хирургично, хормонално, химиотерапия, таргетно, лъчелечение), както и за тяхното значение при Рак на Млечната Жлеза Ж?
13. Информирани ли са пациентите че, при определени обстоятелства преди хирургията би могло да се започне с лекарствено лечение?
14. Пациентите правят ли разлика между лечението на ранно и метастатично заболяване?
15. Информирани ли са пациентите за целите на различните видове лечения (неоадювантно, адювантно, метастатично)?
16. Информирани ли са пациентите за прогнозата при тяхното конкретно заболяване?
17. Според пациентските организации, кои са най-належещите за подобрение аспекти в процеса по диагностика и лечение на Рак на Млечната Жлеза?
18. Как пациентските организации виждат своята роля за подобряване на лечението на пациентите с Рак на Млечната Жлеза?
19. Какво е мнението на пациентските организации за информацията по отношение на рака на гърдата публично достъпна на сайта rochemd? Препоръки за промяна и допълнения?
20. Други мнения и препоръки по отношение на рака на гърдата?