Писмо до НЗОК за достъп на информация [00383/03.11.2011]

до Управителя на НЗОК

д-р Нели Нешева

Изх. Номер: 00383/03.11.2011

Уважаема д-р Нешева,

На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ни бъде предоставена следната информация относно:

  1. Общият брой на инсулинозависимите пациенти на възраст от 0 – 18год. и над 18год. за всяка една от съответните години – 2008, 2009, 2010.
  2. Общият брой на новооткритите случай на инсулинозависимите пациенти на възраст от 0 – 18год. и над 18год. за всяка една от съответните години – 2008, 2009, 2010.
  3. Изразходваният бюджет за диабетно болните – тип 1 и тип 2, както следва:

– по отделно за типовете диабет за всяка една от съответните години – 2008, 2009, 2010;

– по възрастово разграничение за типовете диабет за всяка една от съответните години – 2008, 2009, 2010;

Желаeм да получим исканата от нас информация на хартиен и дигитален носител.

Надявам се, че в законово установеният срок ще получим исканата от нас информация.

03 ноември 2011г.

гр. София

С уважение:

Теодора Захариева

/Председател на УС на ФБПФ/


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*